Rezerwuj stolik
Kaktusy Kato Koncept Kulinarny
Rezerwacja
Koszyk 0 items

Koszyk

Regulamin Konkursu pt.: „Wygraj kolację dla dwojga z okazji Dnia Kobiet”

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj kolację dla dwojga z okazji Dnia Kobiet.
 2. Przedmiotem Konkursu jest napisanie najciekawszego komentarza pod postem konkursowym odpowiadającego na pytanie: „Z kim poszedłbyś/ poszłabyś na kolację z okazji Dnia Kobiet i dlaczego?”, polubienie strony na Facebooku Restauracja Kaktusy oraz oznaczenie drugiej osoby, która ma wygrać wraz z autorem komentarza zaproszenie na kolację.
 1. Organizatorem Konkursu jest: Hotele Diament S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice, zwana dalej „Organizator Konkursu”.
 2. Fundatorem nagrody w postaci zaproszenia na kolację dla dwóch osób do Restauracji Kaktusy w Hotelu Diament Plaza Katowice jest: Hotele Diament S.A. z siedzibą w Gliwicach ul. Dąbrowskiego 50, 44-100 Gliwice.
 3. Konkurs trwa od 21.02.2024 r. od godz. 16.00 do dnia 03.03.2024 r. do godz. 24.00 Ogłoszenie wyniku nastąpi do dnia 05.03.2024 r. na Facebooku Restauracja Kaktusy pod postem.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które wykonają zadanie konkursowe: napisanie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Z kim poszedłbyś/ poszłabyś na kolację z okazji Dnia Kobiet i dlaczego?”, polubienie strony na Facebooku Restauracja Kaktusy oraz oznaczenie osoby, która ma wygrać wraz z autorem komentarza zaproszenie na kolację.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 6. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: marketing@hotelediament.pl

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Dział Marketingu Organizatora.
 3. Zadanie konkursowe nie może zawierać treści (w tym zdjęć) naruszających prawa osobiste osób trzecich.
 4. Ostateczny wybór zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora Konkursu.
 5. Organizator Konkursu dokona wyboru zwycięskiego zadania konkursowego, jeśli spełnione zostały kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Aby wykonać Zadanie konkursowe należy:
  napisać komentarz pod postem konkursowym będący odpowiedzią na pytanie: „Z kim poszedłbyś/ poszłabyś na kolację z okazji Dnia Kobiet i dlaczego?”
  • polubić stronę na Facebooku Restauracja Kaktusy
 • oznaczyć osobę, która ma wygrać wraz z autorem komentarza zaproszenie na kolację.
 1. Każdy z uczestników Konkursu w czasie jego trwania może wykonać tylko jedno Zadanie konkursowe.
 2. W przypadku, gdy jeden uczestnik wykona więcej niżeli jedno Zadanie konkursowe, jego zadanie nie będzie brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybranie autora najciekawszego komentarza oraz ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody nastąpi do dnia 05.03.2024 r.
 4. Wyniki Konkursu oraz nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym na Facebooku Restauracja Kaktusy, na co uczestnik wyraża zgodę.

Nagrody

 

1. Nagrodą główną w Konkursie jest zaproszenie na kolację do Restauracji Kaktusy dla 2 osób w jednym z wybranych dni tj. 8 lub 9 marca 2024 r. Nagroda nie będzie miała fizycznej postaci biletów. Wejście na kolację odbędzie się poprzez podanie imienia i nazwiska i potwierdzenie dowodem osobistym.
2. Zrealizowanie nagrody możliwe będzie w dniach 08-09.03.2024 r., po wcześniejszej rezerwacji stolika, dokonanej najpóźniej w dniu 7.03.2024 r.
3. Wartość nagrody głównej wynosi 300 zł.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej nagrodzie poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook oraz zostanie oznaczony w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Uczestnik nie może przenosić praw do nagrody na inne osoby.
6. Uczestnik nie może domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
7. Zobowiązanie Organizatora wynikające z nagrody ogranicza się wyłącznie do świadczenia usług określonych w pkt 1.

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania nagrody – skorzystania z zaproszenia na kolację, z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego uczestnika.
 2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: ul. Chorzowska 50,44-100 Gliwice, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionego laureata Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego zwycięzcy. Dane osobowe zwycięscy Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie Facebook Restauracja Kaktusy oraz w celu przyznania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli napisanie komentarza w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatowi otrzymanie nagrody. W sprawach przetwarzania danych osobowych kontaktować można się z administratorem na adres poczty elektronicznej: rodo@hotelediament.pl. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych. Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: marketing@hotelediament.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”.

Nie zapomnij zarezerwować stolika

Rezerwacja stolika

  Rezerwacje na dzień dzisiejszy prosimy dokonywać telefonicznie:
  +48 32 746 70 70